TSE -TURUN SEUDUN ENSIHOITAJAT RY

Pääsivu Hallitus Jäseneksi Koulutus Kuvagalleria Linkit Sponsorit Säännöt Toiminta Vieraskirja

SEHL-logo

TÄMÄ on ESIMERKKISIVU... SÄÄNNÖT)

  11.11.1999
Yhdistyksen nimenä on Suomen Ensihoitoalan Liitto ry, Förbundet för Akutvård i Finland rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys kuuluu yhteistyöjäsenenä Tehy ry:hyn. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on terveyden- ja sosiaalihuoltoalan tutkinnon suorittaneita, pelastajatutkinnon suorittaneita ja terveyden- ja sosiaalihuoltoalan opiskelijoita yhdistävä liitto, jonka tarkoituksena on Tehyn yhteistyöjäsenenä osallistua jäsenistönsä ammattien kehittämiseen sekä pyrkiä lisäämään jäsenistönsä ammattitaitoa ja -tietoa.

Liiton jäsenet voivat perustaa rekisteröityjä, alueellisia alayhdistyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 • järjestää koulutus- ja luentotilaisuuksia
 • järjestää kokouksia
 • edistää koulutusta
 • julkaisee omaa lehteä ja levittämällä kirjallisuutta
Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi. Liiton kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi.
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä ensihoitoalalla työskentelevät 2 §:n mukaisen tutkinnon suorittaneet tai näitä tutkintoja opiskelevat.

Lisäksi liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä muussa työssä olevat tai ansiotyöstä poissaolevat edellä mainitun koulutuksen saaneet henkilöt.

Liiton kannatusjäseniksi voivat liittyä terveyden- ja sosiaalihuoltoalan läheisyydessä työskentelevät oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

Liitto voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on työskennellyt ansiokkaasti liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Liitolla voi kerrallaan olla kymmenen (10) kunniajäsentä.

Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta hänellä on läsnäolo-oikeus kokouksissa sekä puheoikeus kohdassa MUUT ASIAT.

Päätöksen kunniajäseneksi kutsumiseksi tekee liiton varsinainen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi kutsumisen puolesta tulee antaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen koko äänimäärästä.

Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ja hyväksymisestä päättää hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liiton hallituksella on oikeus erottaa varsinainen jäsen sekä kannatusjäsen, joka menettelyllään tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut liiton toimintaa tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen.
Liiton varsinaisen jäsenen on suoritettava liitolle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksutavan syyskokous päättää. Opiskelijoille, työttömille ja eläkkeellä oleville varsinaisille jäsenille voidaan määrätä alempi jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksutavan syyskokous päättää.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain sääntöjen 4 pykälän 1 momentissa mainittu varsinainen jäsen.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä kahdeksan hallituksen varsinaista jäsentä ja näiden kahdeksan jäsenen henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi hallituksen jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on:
 • huolehtia alueellisten alayhdistysten ja liiton välisestä yhteistyöstä ja tiedonvälityksestä
 • valvoa liiton omaisuuden hoitoa
 • määrätä pienemmistä menoista tulo- ja menoarvion puitteissa
 • valmistella tärkeimmät taloudelliset ja muut kysymykset ennen kuin ne esitetään liiton kokoukselle
 • pitää luetteloa jäsenistä
 • kantaa ja vastata liiton puolesta
 • kutsua koolle liiton kokous
 • antaa kevätkokoukselle vuosikertomus, joka sisältää selonteon liiton toiminnasta
 • valitsee liitolle yksi tai kaksi sihteeriä sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 • tehdä tili liiton kevätkokoukselle varoista ja
 • hoitaa muutenkin kaikki ne asiat, jotka eivät kuulu kevät- tai syyskokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle.
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
10§ Liiton tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on valmisteltava tammikuun kuluessa ja annettava tilintarkastajille ennen helmikuun 1. päivää.

11§ Tilintarkastajien tulee antaa ennen maaliskuun 1. päivää hallitukselle kirjallinen, liiton kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan liiton hallinnon ja tilien tarkastuksesta.
12§ Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus ja niistä on ilmoitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta Tehy-lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenlehdessä.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksissa. Niillä on kuitenkin oikeus lähettää liiton kokouksiin edustajansa. Edustajalla on kokouksissa läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus kohdassa MUUT ASIAT.

13§ Liiton varsinaiset kokoukset ovat huhtikuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kevätkokouksessa

 1. käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta
 2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän peittämisestä.

Syyskokouksessa

 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 2. määrätään jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta
 3. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio perusteluineen
 4. valitaan liitolle 7 §:n mukaisesti puheenjohtajat, siten, että liiton puheenjohtaja sekä II varapuheenjohtaja ovat erovuoroisia samana vuonna ja I varapuheenjohtaja eri vuonna. Lisäksi valitaan hallitukselle varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa.
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Asioista, jotka jäsenet, mukaan lukien kannatusjäsenet, haluavat ottaa liiton kevät- ja syyskokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallisesti esitys hallitukselle kuukautta ennen ao. kokouksia. Erityistapauksessa asia voidaan ottaa kiireellisenä varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, jos käsittelyyn ottamisen puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen koko äänimäärästä, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

14§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos muutoksen puolesta annetaan vähintään 3/4 kokouksen koko äänimäärästä. Liiton purkamispäätös on käsiteltävä kahdessa eri kokouksessa, ensimmäisessä purkamisehdotus pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jossa purkamispäätös tullakseen voimaan on hyväksyttävä 3/4 enemmistöllä koko äänimäärästä. Mikäli kyseessä on liiton purkamispäätös, siitä on erikseen kokouskutsussa mainittava.
15§ Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä jäsenien koulutustarkoituksiin tai taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden jäsenten hyväksi.
16§ Muutoin liiton toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Copyright © KASI-internetpalvelut Webmaster